NS500 کارت ِDISA

NS500 کارت ِDISA

در سانترالهای سری KX-NS500 بصورت پیش فرض دارای دو کانال دیزا میباشد که از آن به عنوان) SVM (simple voice mail هم میتوانید استفاده کنید.

ماکزیمم ظرفیت دیزا و یا SVM بر روی باکس به مدت 120 دقیقه می باشد.

برای اضافه کردن کانالهای OGM یا دیزا باید مقدار ریسورسهای نسبت داده شده به این امکان را در باکس اضافه کرد.

(پیش نیاز این کارن نصب کارت DSP بر روی مرکز میباشد.)


فرم ثبت پرسش