مراکز تلفن سانترال TES824&TEM824

مراکز تلفن سانترال TES824&TEM824

شامل : نصب و پروگرام TES824&TEM824

راه اندازی کارتهای مرتبط ( شهری ، اپراتورگویا ، نمایشگر شماره و ارتقاء)

نمایشگر شماره(CALLER ID)

راه اندازی اپراتور گویا (ِDISA)

عیب یابی مرکز تلفن و خطوط داخلی و شهری

کابل کشی ، زوج یابی و انواع کابل

کدهای مرتبط جهت برنامه ریزی و پروگرام


فرم ثبت پرسش