شامل : نصب و راه اندازی مراکز تلفن سانترال سریTDA&TDE

بستن جک انفولا

کارتهای جانبی و ابشنهای مرتبط( کارتهای شهری ، داخلی انالوگ،دیجیتال،نمایشگر شماره،اپراتور گویا...)

پروگرام و برنامه ریزی از طریق کامپیوتر

تفاوت سری TDAو TDE

پرسش و پاسخ