تلفن سانترال PBX چیست؟
تلفن سانترال در کل یعنی به اشتراک گذاشتن تعدادی خطوط شهری برای برقراری تماس تلفن خارج در یک شعبه خصوصی
در این شبکه خصوصی مدیریت میتواند با توجه به نیاز کاربران برای تماس خارج از شرکت کلیه خطوط را مدیریت نماید .
این برنامه یزی شامل زمان بندی در مکالمه ، صفر بند ، سطح دسترسی و غیره ...

پرسش و پاسخ